Studio Still Logo

Bali Location ~ 2006.5.6-11 Yoko / 2006.11.24-29 Kaoru Sumiya / 2007.5.18-23 Hitomi Yoshikawa / 2008.5.23-28 Kaoru Sumiya / 2009.5.29-6.3 Sayo Aizawa
©名和 信夫